torstai 29. marraskuuta 2012

900 euron perusturva

-->
Punavihreän vasemmiston keskuudessa on kampanjoitu aktiivisesti perustulon puolesta viime vuosina. Ihmiset uneksivat vapautuvansa muutaman satasen perustulolla työn tekemisen pakosta, niin että voisivat toteuttaa itseään ja haaveitaan. Sen sijaan, että raataisivat pätkätöissä ja muissa epävarmoissa työsuhteissa, voisivat todella tehdä valintoja elämässään.
Perustulo- ja kansalaispalkkakeskustelu vauhdittui Suomessa, kun SKP teki Perusturva -aloitteen vuonna 2008. Aloitteen tueksi kerättiin adressia kahteenkin otteeseen ja aloitetta päivitettiin helmikuussa 2011.
Itse asiassa aloite on varsin laaja ja kokonaisvaltainen sosiaaliturvan parantamisen ja köyhyyden vähentämisen ohjelma.

900 euroa puhtaana käteen
Ensiksikin siinä vaaditaan nykyisen sosiaaliturvan tason nostamista 900 euroon kuukaudessa verottomana. Tämä koskisi niin pieniä eläkkeitä, kuin opintorahaa, työttömyyskorvauksia, sairaspäivärahoja ja muitakin pieniä sosiaalietuuksia. Näin sosiaaliturvaa yksinkertaistettaisiin. Samalla sen maksatus siirrettäisiin kelaan, yhdelle luukulle.

Alle 1100 euroa vapaaksi verosta
Toiseksi aloitteessa vaaditaan verotettavan tulon alarajan nostamista 1100 euroon kuukaudessa. Näin ihmiselle elämiseen välttämätön tulo olisi verovapaata. Tämä on vanha SKDL:n aikainen vaatimus ja helpottaisi nopeasti pienituloisten asemaa, eikä vaatisi monimutkaisia selvityksiä.

1500 euron minimipalkka
Kolmanneksi aloitteessa vaaditaan lakia 1500 euron vähimmäispalkasta kuukaudessa normaalista työajasta. Tarvitaan myös eurooppalainen minimipalkka, jotta samasta työstä samassa maassa maksetaan sama palkka. Euroopan vasemmisto on ehdottanut, että se on 60 % kunkin maan keskipalkasta. Tällä pyritään estämään halpatyömarkkinoiden syntyminen. Lisäksi on tapeltava kokoaikatyön puolesta, jolla ihminen tulee toimeen.
SKP vaatii myös työajan lyhentämistä 30 viikkotuntiin ansioita alentamatta. Kannattaisi kokeilla myös 6+6 mallia työajan lyhentämisessä.
Neljänneksi kehitetään Kansaneläkelaitoksesta itsenäinen eduskunnan alainen sosiaaliturvalaitos, jonka hoidettavaksi kootaan ja yhtenäistetään perustoimeentulo- ja eläkejärjestelmät. Näin vapautetaan kuntien sosiaalityöntekijät varsinaiseen työhönsä, auttamaan ihmisiä.

120 euron korotus heti
Viidenneksi uudistus toteutetaan asteittain vähintään neljän vuoden aikana. Välittömästi nostetaan pienimpiä etuuksia 120 eurolla kuukaudessa. Neljän vuoden kuluttua kaikkien etuuksien taso pitää olla vähintään 900 euroa kuukaudessa vuoden 2011 hintatason mukaan.
Ansiosidonnaisten päivärahojen ja perusturvan välistä kytköstä on syytä muuttaa niin, että ansiopäivärahan laskennassa käytetty taitekohta seuraa ansiotason nousua, mutta sen kytkös peruspäivärahan määrään puretaan. Tässä asiassa tarvitaan ay -liikkeessä uudelleen arviointia. SKP:n mallinmukainen perusturvan korotus parantaa työläisten asemaa, kun ei todellakaan tarvitse ottaa vastaan jokaista "paskaduunia".

Terveyskeskusmaksu pois
Palvelumaksujen korotukset kohdistuvat kaikkein raskaimmin niihin, joiden toimeentulo on muutenkin vaikeaa ja joille julkiset palvelut ovat usein erityisen tärkeitä. Suomessa palvelujen käyttäjien omarahoituksen osuus on suurempi kuin useimmissa Euroopan maissa. Palvelusetelien käyttöönotto lisää tätä eriarvoisuutta. Ainakin terveyskeskusmaksu on poistettava ja maksuton joukkoliikenne parantaisi pienituloisten asemaa.

Rahoitussuunnitelma
Aloitteemme on muista poikkeava myös siten, että sen rahoittamiseksi on selväsuunnitelma. Sen toteuttaminen vaatisi nettomääräisesti alle miljardi euroa vuodessa lisää neljän seuraavan vuoden aikana, eli yhteensä vajaan neljän miljardin euron tasokorotuksen toimeentuloturvaan käytettäviin varoihin.
Tällainen uudistus on ehdottomasti tärkeämpi kuin rikkaita ja suuryhtiöitä suosivat verohelpotukset, joihin on käytetty viime vuosina vielä suurempia summia. Köyhyyden ja syrjäytymisen – eli syrjäyttämisen – ehkäiseminen vähentää myöhemmin usein vielä kalliimpana maksuun tulevia laskuja. Toisaalta perusturvan parantamiseen käytettävistä varoista arviolta lähes puolet palaa suoraan valtion ja kuntien kassaan erilaisina välillisinä ja muina veroina.

Rikkaat verolle
Perusturvan rahoittamiseksi rikkaat on pantava verolle. On kiristettävä pääomatulojen ja suurten tulojen verotusta. On palautettava varallisuusvero suurille omaisuuksille ja ruvettava verottamaan pörssikauppaa. Työnantajien työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut on laitettava pääomavaltaisille yrityksille, niin että pienyritysten maksut alenevat.

Eespäin tiellä taistojen
Tästäkin jutusta huomaa, että perusturvan parantaminen on laaja kysymys. Mutta se myöskin antaa mahdollisuuden käydä monipuolista keskustelua ihmisten kanssa. Tietenkään nämä tavoitteet eivät toteudu hurskailla toiveilla, niiden puolesta on oltava valmis toimimaan. Siinä kamppailussa tarvitaan jokaista meistä. Uskon, että myöskin ay -liike on saatavissa mukaan tähän kamppailuun toisin kuin vähän utooppiselta haiskahtavan perustulon tavoitteluun. Onhan sosiaaliturvan tason nostaminen kaikkien työtätekevien etu ja se todella parantaa mahdollisuutta käydä taistelua riiston vähentämiseksi. Tässä SKP:n esittämässä muodossa se myöskin kaventaa tuloeroja ja siirtää varoja pörssikeinottelusta ja kerskakulutuksesta normaalielämään. Perusturvaa korottamalla parannamme koko yhteiskuntaamme ja saamme paremmin talouden palvelemaan ihmistä, eikä ihmisen taloutta. Kaikki on kiinni poliittisesta tahdosta.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti